Belastingdienst start met aangiftehulp via twitter

1 maart 2011, 11:30

De webcareteams vliegen als paddenstoelen uit de grond. Vandaag is er een nieuw team bij! De Belastingdienst doet in de maand maart 2011 een proef met Twitter. In deze drukke aangiftemaand bieden ze nu ook via Twitter hulp bij aangifte aan particulieren.

Doel van dit alles is het vergroten van de bereikbaarheid en door het open karakter van Twitter ook meer mensen helpen met eenzelfde antwoord zo valt te lezen op de site van de belastingdienst. Het team is via @BDaangifte te bereiken en maakt daarbij gebruik van de hashtag #ag10

Via Twitter beantwoordt het team vragen over de aangifte voor zover het gaat om gegevens die publiekelijk gedeeld kunnen worden. Het team communiceert vertrouwelijke gegevens zoals inkomsten, gezinssituatie en BSN niet, ook niet per DM. Bij het beantwoorden van vragen worden de openingsuren van de BelastingTelefoon aangehouden. Het team dat bestaat uit ervaren informanten van de Belastingtelefoon, is maandag tot en met vrijdag van 8 – 20 uur en op zaterdag 9 – 17 uur actief. Per 1 april wordt het @BDaangifte account op non-actief gezet en wordt deze voor de Belastingdienst nieuwe vorm van dienstverlening geëvalueerd. Wat betreft tools wordt er gebruik gemaakt van onder andere Hootsuite en een eigen database voor archivering.

Mooi om te zien dat zelfs de Belastingdienst nu social media inzet en het aandurft een proef te starten.

Erik van Roekel
Product Owner Chatbot bij ING

Marketingprofessional met ruime ervaring in diverse internetprojecten in de financiële dienstverlening. Passie voor social media en internet in het algemeen. Stond aan de wieg van het ING Webcare Team in 2009 en gaf er 1,5 jaar leiding aan. Was daarna één van de drivers van de social media strategie voor ING Nederland in 2012 resulterend in een nummer 1 notering in de Social Media Monitor van Social Embassy. Werkzaam geweest bij Corporate Communications van ING Groep en van daaruit betrokken bij social media op internationaal niveau. Momenteel Product owner chatbot bij ING. Blogt op persoonlijke titel bij Marketingfacts en van 2004-2014 ook op de achtergrond actief geweest voor Marketingfacts o.a. bij de techniek en de redactie.

Categorie
Tags

6 Reacties

  vincente

  Nog niet erg druk… ze hebben maar 35 tweets gestuurd…. Veel meer interesse in experiment zelf


  1 maart 2011 om 12:26
  christiaanbeem

  Ben heel benieuwd. Met naar schatting 300.000 actieve Twitteraars in Nederland zouden ze het zomaar heel erg druk kunnen krijgen. Aan de andere kant, het is goed dat er geëxperimenteerd wordt met dit soort technieken, zodat de overheid mee kan in de vaart der volkeren wat betreft social media.


  2 maart 2011 om 08:33
  Gert-Jan Schoppert

  Ik kreeg binnen een paar uur antwoord op de gestelde vraag mbt de aangifte. En recentelijk werd mij ook via twitter gevraagd om te reageren hoe ik de twitterdienstverlening had gevonden en of er nog verbeteringen te doen waren. Via twitter sneller geholpen dan via de belastingtelefoon. Prima actie.


  13 april 2011 om 09:39
  Peter

  Aan de ene kant mooi dat ze dit soort dingen doen alleen wordt het wel betaald van geld dat ik ze elke maand geef. Dus tja.. liever wat minder belasting betalen…

  Gr,

  Peter


  19 oktober 2011 om 09:07
  Miracle

  That’s a smart way of looinkg at the world.


  9 juli 2015 om 01:02
  ShaunBic

  Hi! marketingfacts.nl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd prоpоsаl pеrfесtly lеgаlly?

  Wе put а nеw lеgitimаtе mеthоd оf sеnding соmmеrсiаl оffеr thrоugh соntасt fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.

  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.

  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соmmuniсаtiоn Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.

  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.

  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.

  Telegram – @FeedbackMessages

  Skype live:contactform_18

  WhatsApp – +375259112693


  2 oktober 2020 om 11:36

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!