Pytch Insight 20: Jan-Willem van Beek (Greenberry) – De relatie tussen merk en mens is veranderd

15 november 2010, 07:30

In Pytch Insight 20: Jan-Willem van Beek van Greenberry over reclame en hoe de relatie tussen merken en mensen is veranderd. Aan de hand van de 100ondernemers-campagne voor Centraal Beheer Achmea, legt Van Beek uit hoe je als merk relevant kunt zijn voor je doelgroep en waarom dat in deze tijd nodig is. Van Beek is als communicatiestrateeg werkzaam bij het online reclamebureau Greenberry en is zo’n 6 jaar ondernemer.

Social media is voor merken moeilijk

Social media staat hoog op de agenda van communicatieprofessionals, maar veel merken hebben moeite om te begrijpen wat ze ermee kunnen. Initiatieven zijn veelal gericht op de inzet van middelen zoals Twitter accounts, LinkedIn groepen of Facebook pagina’s. Minder wordt er nagedacht over wat social media te betekenen heeft voor merken op strategisch en conceptueel niveau. Veel bedrijven zijn de laatste tijd bezig een social media beleid of strategie te formuleren die geen onderdeel uitmaken van het overkoepelende communicatiebeleid of doelstellingen. Volgens van Beek een foute keuze omdat

social media moet nooit een doel op zich zijn, maar het een middel dient te zijn om communicatiedoelstellingen te behalen.

Het veranderende medialandschap

We leven in een tijd waarin de relatie tussen merken en mensen veranderd is. Consumenten zijn door fragmentatie van media- en communicatiemiddelen steeds beter in staat om reclame te ontwijken. Waar tot zo’n 10 jaar geleden het medialandschap was beperkt tot radio, print en televisie, is nu een breed scala aan media en communicatiemiddelen beschikbaar. Daardoor wordt het steeds moeilijker om als merk bereik in te kopen bij een doelgroep omdat onze aandacht is verspreid over vele alternatieven. Tevens zie je dat mensen door sociale media steeds beter zijn om hun kennis en ervaring te delen over merken; Mond-tot-mond reclame die voor een groot deel op sociale media plaatsvinden. En deze ontwikkeling heeft gevolgen voor merken; Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 30% van alle aankoopbeslissingen wordt bepaald door meningen van anderen (McKinsey Decision Journey). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop merken communiceren met mensen.

Een ander communicatiemodel

Veel merkcommunicatie is gericht op het inkopen van bereik om boodschappen te herhalen en zenden. Het uitgangspunt van dit model is dat wanneer er maar zoveel mogelijk bereik wordt ingekocht (GRP’s) en een mooi beeld of copy wordt neergezet, dat de consument dan uiteindelijk een aankoop zal doen of dat er een bepaalde communicatiedoelstelling worden behaald. Dit model werkt prima in een medialandschap met een beperkt media-aanbod. Maar doordat consumenten steeds beter in staat zijn om reclame te ontwijken en meer op kennis van elkaar of meningen van anderen afgaan, is een ander communicatiemodel vereist.

In het nieuwe medialandschap zullen merken iets moeten doen voor de doelgroep wat handig, leuk, inspirerend of verrassend is. Relevantie staat hierbij centraal, in plaats van een boodschap zenden en herhalen. Andere belangrijke aspecten van deze manier van reclame maken is het aanjagen van mond-tot-mond reclame binnen de doelgroep. Het activeren en het faciliteren van de doelgroep (earned media), het aangaan van duurzame relaties via sociale media via bijvoorbeeld Twitter, Facebook of LinkedIn (owned media) spelen hierbij een belangrijke rol.

Een praktijkvoorbeeld

Voor Centraal Beheer Achmea hebben we met Greenberry een campagne ontwikkeld gericht op ondernemers. In plaats van het verzekerproduct of het sympathieke merk Centraal Beheer als uitgangspunt te nemen voor deze campagne, hebben we de behoefte van de doelgroep als uitgangspunt genomen. Na onderzoek te hebben gedaan onder de doelgroep bleek onder andere dat ondernemers behoefte hebben om zichzelf te spiegelen aan andere ondernemers. Maar wel op een handige en gemakkelijke manier, want ondernemers hebben weinig tijd. Dit inzicht heeft de basis gevormd voor de 100ondernemers-campagne. Als ondernemers stel je een vraag, 100 ondernemers stemmen op één van de antwoordmogelijkheden, en als er 100 antwoorden zijn gegeven schrijft een expert een inhoudelijk artikel vanuit zijn expertisegebied. De verzekeraar is hierbij als afzender van het platform aanwezig en vanuit haar inhoudelijke rol als expert als het gaat om verzekeren of pensioenen. De resultaten van de campagne zijn tot dusver zeer positief.

Pytch interview

Jan-Willem van Beek (32 jaar) is oprichter van Greenberry. Greenberry maakt campagnes en concepten voor bedrijven op een vernieuwende wijze in het nieuwe medialandschap. Relevante merkcommunicatie waar de doelgroep iets aan heeft is het uitgangspunt voor Greenberry.

Ayman is digitaal Strateeg die betekenisvolle digitale verbindingen tussen bedrijven en klanten creëert. Ayman helpt bedrijven om meer waarde voor klanten te creëren met digitale middelen, de relatie met klanten te verstevigen en nieuwe inzichten op te doen. Als digitaal strateeg zet hij digitale (en sociale) media om in digitale waarde, digitale ervaringen en sociale business. In opdracht voor kleine en grote organisaties ontwikkelt Ayman digitale concepten, geeft advies en trainingen op het op het snijvlak van marketing & communicatie en internet & nieuwe media. Daarnaast heeft hij een aantal eigen initiatieven opgericht, zoals de Nederlandse Social Media Academie (NSMA).

Categorie
Tags

4 Reacties

  DannyInoma

  Attention Required! | Cloudflare

  Attention Required! !


  2 juni 2017 om 11:23
  CaseyNat

  Click here!


  19 september 2017 om 08:32
  Davidroday

  Some people, especially those running on busy daily schedules tend to use the pills to help maintain weight since they can not afford to follow all the diet programs. This is not advised. It is recommended that one seek advice from a professional in this field before using the pills. This can save one from many dangers associated with the misuse.

  The diet pills should always be taken whole. Some people tend to divide the pills to serve a longer period of time. This is not advised and can lead to ineffectiveness. If it is required that one takes a complete tablet, it means that a certain amount of the ingredients are required to achieve the desired goal. It is also recommended that one does not crush the pill and dissolve it in beverages. Chemicals found in beverages have the potential of neutralizing the desired nutrients in the pill thereby leading to ineffectiveness. The best way to take the tablets is swallowing them whole with a glass of water.

  The diet pills speed up the metabolic processes. This is the key factor that leads to the burning of all the fats in the body. This means that one passes out lots of urine, which subsequently leads to dehydration. It is imperative that the user take lots of water round the clock. This will help curb dehydration, which can lead to health problems. In addition to that, water offers the required medium for the function of the nutrients and elimination of the fats.

  When buying the review of diet pills, it is imperative that one gets the most recommended dose. People tend to compromise the quality and effectiveness of the tablets due to the variation in cost. The low priced pills depict poor quality, which means their effectiveness is not reliable. Some have also been found to cause health problems. The dose should also be taken as recommended. Over dose will not speed up the process but rather lead to complication. This will increase risk of side effects. If the taking of the pill is forgotten, do not take more to compensate for the lost time.

  The diet plan enclosed with the diet pills has also to be followed. According to the requirements, the termination of the diet must be done even with no results. This means your body is irresponsive.


  16 november 2017 om 01:12
  SergioSmono

  Gооd dаy! marketingfacts.nl

  Did yоu knоw thаt it is pоssiblе tо sеnd соmmеrсiаl оffеr pеrfесtly lеgаl?

  Wе оffеring а nеw lеgаl wаy оf sеnding аppеаl thrоugh fееdbасk fоrms. Suсh fоrms аrе lосаtеd оn mаny sitеs.

  Whеn suсh соmmеrсiаl оffеrs аrе sеnt, nо pеrsоnаl dаtа is usеd, аnd mеssаgеs аrе sеnt tо fоrms spесifiсаlly dеsignеd tо rесеivе mеssаgеs аnd аppеаls.

  аlsо, mеssаgеs sеnt thrоugh соntасt Fоrms dо nоt gеt intо spаm bесаusе suсh mеssаgеs аrе соnsidеrеd impоrtаnt.

  Wе оffеr yоu tо tеst оur sеrviсе fоr frее. Wе will sеnd up tо 50,000 mеssаgеs fоr yоu.

  Thе соst оf sеnding оnе milliоn mеssаgеs is 49 USD.

  This оffеr is сrеаtеd аutоmаtiсаlly. Plеаsе usе thе соntасt dеtаils bеlоw tо соntасt us.

  Contact us.

  Telegram – @FeedbackMessages

  Skype live:contactform_18

  WhatsApp – +375259112693


  10 september 2020 om 12:31

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!