Grootscheeps conserveringsproject AV materiaal

25 september 2006, 10:10

Grootscheeps conserveringsproject AV materiaalIn de Nederlandse film- en televisiearchieven is de geschiedenis van de afgelopen honderd jaar opgeslagen. De eerste eeuw die in audiovisueel materiaal is vastgelegd aan de hand van speelfilms, documentaires en radio- en televisieprogramma’s: samen ruim 700.000 uur materiaal. De educatieve, culturele en economische waarde van deze bronnen is ongekend.

Door het beschikbaar stellen van financiering door de regering van 154 miljoen euro is de acute dreiging van verval en teloorgang van kwetsbare films en video- en audiobanden weggenomen. Met het project Beelden voor de Toekomst komt de weg vrij om dit audiovisuele erfgoed te conserveren en digitaal beschikbaar te stellen aan de samenleving voor educatieve en creatieve toepassingen. Voor interactieve marketing producenten is de vraag of zij ook gebruik zullen kunnen maken van het materiaal voor filmpjes.

Het projectplan Beelden voor de Toekomst voorziet in een grootscheepse conserverings- en digitaliseringoperatie van 285.000 uur film, video en audio en 2,9 miljoen foto’s. Al deze films, programma’s en foto’s worden vervolgens toegankelijk gemaakt. Ook wordt een infrastructuur voor digitale distributie ontwikkeld. Een basiscollectie komt rechtenvrij of onder Creative Commons-licentie beschikbaar. Educatief gebruik krijgt hierbij voorrang. Het digitaal beschikbaar komen van dit erfgoed leidt tot innovatieve toepassingen op het gebied van nieuwe media en de ontwikkeling van hoogwaardige diensten voor het publiek. De kosten-batenanalyse die deel uitmaakt van het projectplan, laat zien dat van het project per saldo een positief maatschappelijk effect uitgaat ter hoogte van € 20 tot € 60 miljoen.

Beelden voor de Toekomst is een gezamenlijk project van zes instellingen: het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Filmmuseum, Nederland Kennisland, het Nationaal Archief, de Centrale Discotheek Rotterdam en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Dit consortium verenigt de grote collectiebeherende instellingen en brengt specifieke expertise op het gebied van innovatieve digitale technologie, doelgroepgerichte ontsluitingsmethodieken en auteursrechtproblematiek bijeen. Dit samenwerkingsverband heeft zich het doel gesteld de kennisinfrastructuur te versterken door het digitaliseren en beschikbaar stellen van audiovisuele bronnen.

Jak Boumans is adviseur content strategie bij Electronic Media Reporting, een bureau actief sinds 1990 en gespecialiseerd op het gebied van content. Electronic Media Reporting kent vier werkgebieden: strategisch advies: studies: evaluatie en audits van projecten (o.a. voor de EU); publicitaire producties (nieuwsbrieven, boeken, congressen, reizen). Jak Boumans houdt een dagelijks, Engelstalig blog Buziaulane bij over de contentindustrie. Jak Boumans is ook een van de organisatoren van de multimedia contentwedstrijd Europrix.nl en de Nederlandse voorselectie van de World Summit Awards. ook is hij promotor van de Europrix Top Talent Award, een multimedia wedstrijd voor jonge producenten. Hij is tevens secretaris van de European Academy of Digital Media. Jak Boumans publiceert nationaal en internationaal. Hij publiceerde in 1986 het Online Handboek (Spectrum). Hij levert ook bijdragen aan vakstudies zoals E-Content, Technologies and Perspectives for the European Market (2004).

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!