Overheid.nl Monitor 2005

Overheid.nl Monitor 2005

In het afgelopen jaar is sprake van een aanzienlijke verbetering van de online presentatie van democratische basisinformatie. Dit blijkt uit het rapport Overheid.nl Monitor 2005 dat door het programma Advies Overheid.nl is uitgebracht.

De jaarlijkse Overheid.nl Monitor brengt de belangrijkste vorderingen en knelpunten bij de ontwikkeling van de elektronische overheid (e-overheid) in Nederland in kaart. Langs de lijnen van aanbod van informatie en diensten, gebruik van overheidswebsites en effecten van gebruik (waardering) worden de ontwikkelingen per type overheidsorganisatie cijfermatig in beeld gebracht.

Democratische basisinformatie
Democratische basisinformatie betreft bestuurlijke informatie in de vorm van bijvoorbeeld bekendmakingen, vergunningen, verordeningen en vigerende ruimtelijke plannen. Bijna 80 procent van de websites bevat een bestuurlijk informatiesysteem en bekendmakingen worden inmiddels op bijna alle websites van decentrale overheden aangetroffen.

Op de helft van de websites van gemeenten, provincies en waterschappen worden verordeningen getoond en ook ruimtelijke plannen worden inmiddels op 42 procent van deze websites gepubliceerd.Tegelijkertijd is er op dit onderdeel nog steeds sprake van een fors potentieel voor verbetering. De ontwikkelingen op het punt van het aanbod van elektronische dienstverlening zijn eveneens positief te noemen. Het totaalbeeld laat zien dat het gerealiseerde aanbod van elektronische dienstverlening op schema ligt (gemiddeld 55 procent eind 2005).

Elektronische dienstverlening
Elektronische dienstverlening voor burgers is voor de gehele overheid gestegen van 49 procent naar 54 procent en van 50 procent naar 56 procent voor bedrijven. Opvallend is dat er een duidelijk verschil waarneembaar is in de gerealiseerde groeipercentages voor elektronische dienstverlening bij grotere en kleinere gemeenten.

Bij de gemeenten met meer dan 100.000 inwoners wordt inmiddels een score van 65 procent behaald, doch de gemeenten met minder dan 50.000 inwoners komen nog niet hoger dan 44 procent. Dit lijkt erop te wijzen dat grotere gemeenten, met een omvangrijker apparaat voor ICT-ondersteuning, beter in staat zijn om de geformuleerde beleidsdoelen te realiseren.

Toekomstige ontwikkeling
Het geheel overziend, wordt duidelijk dat we in de ontwikkeling van de elektronische overheid op een punt zijn aanbeland dat een kanteling moet worden gemaakt van aanbodgericht naar vraaggericht werken. Immers, het aanbod aan informatie en diensten neemt toe, de bezoekfrequentie neemt eveneens toe, maar daar staat tegenover dat het gebruik van digitale dienstverlening zeer beperkt toeneemt (met uitzondering van rijksdiensten), en dat de klanttevredenheid onder druk staat.

Het is dus zaak om niet alleen verder te werken aan het aanbod, maar juist ook aan voorzieningen die daadwerkelijk toegevoegde waarde voor gebruikers kunnen realiseren. Om dat te bewerkstelligen, moet aan een aantal randvoorwaarden zijn voldaan.

Via:
http://www.ag-rapportenservice.nl/


Geplaatst in

DelenEr zijn 0 reacties op dit artikel

Plaats zelf een reactie

Log in zodat je (in het vervolg) nóg sneller kunt reageren

Vul jouw naam in.
Vul jouw e-mailadres in. Vul een geldig e-mailadres in.
Vul jouw reactie in.

Herhaal de tekens die je ziet in de afbeelding hieronder


Let op: je reactie blijft voor altijd staan. We verwijderen deze dus later niet als je op zoek bent naar een nieuwe werkgever (of schoonmoeder). Reacties die beledigend zijn of zelfpromotioneel daarentegen, verwijderen we maar al te graag. Door te reageren ga je akkoord met onze voorwaarden.