Balkenende wint rechtszaak domeinen

3 december 2002, 12:24

Premier Balkenende heeft het kort geding om zijn domeinnamen tegen de Stichting Liever gewonnen. Rechter mr. H.A.E. Uniken Venema van de rechtbank in Arnhem wees de eis in een kort geding toe. Daarmee is er weer een domeinkaper op zijn plaats gezet.

Dat heeft de afdeling communicatie van de rechtbank in Arnhem zojuist gezegd.

Met Balkenende is de voorzieningenrechter van oordeel dat Stichting Liever onrechtmatig jegens hem heeft gehandeld. Het, zonder voorafgaande toestemming daartoe van Balkenende, registreren van domeinnamen die identiek zijn aan de namen waaronder Balkenende bekend is geworden en het vervolgens niet zonder meer overdragen van die domeinnamen aan Balkenende druist in tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer ten opzichte van een ander persoon of goed betamelijk is, zegt de rechter.

De rechter oordeelde dat de registratie van de domeinnamen op 13 november 2001 door Stichting Liever niet krachtens een overeenkomst met Balkenende heeft plaatsgevonden. De ondertekening achteraf door Balkenende van daartoe benodigde formulieren maakt dit niet anders. ‘Uit het ter zitting verhandelde en de overgelegde producties blijkt voldoende dat deze formulieren door Balkenende enkel en alleen met het oog op de overdracht van de domeinnamen aan een door hem aan te wijzen rechtspersoon zijn getekend.’

Stichting Liever heeft deze formulieren in haar correspondentie bovendien zelf herhaaldelijk als ‘formulieren voor overdracht’ betiteld. Deze ondertekende formulieren kunnen er niet toe leiden dat de registratie van de domeinnamen op 13 november 2001 krachtens een overeenkomst (met terugwerkende kracht) met Balkenende heeft plaatsgevonden.

De Stichting Liever heeft nog aangevoerd dat er eventueel (andere) personen met de naam Jan Peter Balkenende bestaan, die meer recht zouden kunnen hebben op de in het geschil zijnde domeinnamen dan Balkenende, die volgens zijn paspoort Jan Pieter Balkenende heet. Maar het belang van de premier is groter, oordeelt de rechter simpelweg.

Het vonnis luidt als volgt:

‘De voorzieningenrechter

1. veroordeelt Stichting Liever om, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, haar onrechtmatig handelen jegens Balkenende ten aanzien van de naam Jan Peter Balkenende… te staken en gestaakt te houden;…

en / of ieder ander gebruik van ??n of meer domeinnamen bestaande uit de naam van Balkenende…

en meer in het bijzonder de registratie en / of het gebruik van de domeinnamen janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl,

2. veroordeelt Stichting Liever om, binnen twee dagen na betekening van dit vonnis, al datgene te doen wat nodig is om de domeinnamen janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl op de daartoe ge?igende wijze op naam te zetten van de Stichting Fractiebureau CDA, ??n en ander conform de standaardformulieren van de SIDN, en haar medewerking te verlenen aan de verhuizing van de domeinnamen janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl naar de provider ISM van Balkenende, ??n en ander conform de standaardformulieren van de SIDN,

3. machtigt Balkenende om, indien Stichting Liever nalaat aan de bovenstaande veroordelingen onder 2. te voldoen, het in deze te wijzen vonnis in de plaats te stellen van de wilsverklaringen van Stichting Liever met betrekking tot de hierboven onder sub II en III verzochte voorzieningen,

4. veroordeelt Stichting Liever om, binnen twee dagen na dit vonnis, iedere verwijzing naar de naam van Balkenende op haar internetsite te verwijderen en verwijderd te houden,

5. veroordeelt Stichting Liever om ingeval zij (na twee dagen na betekening van dit vonnis) in gebreke mocht blijven aan de bovenstaande veroordelingen te voldoen aan Balkenende een dwangsom te betalen van 2000 euro voor iedere dag dat zij geheel of gedeeltelijk nalaat aan de veroordelingen te voldoen, echter tot een maximum van 20.000 euro…

6. veroordeelt Stichting Liever in de kosten van deze procedure, tot aan deze uitspraak aan de zijde van Balkenende bepaald op…circa 1.200 euro.’

Van afblijven

Op 13 november 2001 heeft Stichting Liever bij de SIDN de domeinnamen janpeterbalkenende.nl en jan-peterbalkenende.nl geregistreerd.

Er is tussen de partijen veelvuldig gecorrespondeerd over de overdracht van de domeinnamen aan Stichting Fractiebureau CDA dan wel aan Balkenende en zijn diverse pogingen ondernomen de overdracht te formaliseren, hetgeen tot op heden niet is gelukt. Gedurende die periode en nog steeds heeft Stichting Liever de domeinnamen doorgelinkt naar de website www.jpbalkenende.nl die voor Balkenende is ontworpen en in gebruik is.

Na de sommatie daartoe op 18 juli 2002 door de raadsman van Balkenende heeft Stichting Liever toegezegd de domeinnamen te zullen overdragen, indien Balkende ook nog de door Stichting Liever opgestelde vrijwaringsverklaring zou ondertekenen. Op 26 augustus 2002 is deze verklaring door Balkenende ingevuld en ondertekend en samen met een kopie van het paspoort van Balkenende onder voorbehoud van alle rechten aan Stichting Liever toegezonden. Bij brief van 12 september 2002 heeft de heer Sprengers namens Stichting Liever aan Balkenende meegedeeld dat toch niet kan worden overgegaan tot overdracht van de betreffende domeinnamen.

De raadsman van Balkenende heeft per e-mail van 17 september 2002 Stichting Liever nogmaals gemaand om tot onverwijlde overdracht van de domeinnamen over te gaan. Stichting Liever negeerde de eis, en de redenen daarvoor vond de rechter niet plausibel.

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

1 Reactie

    Nederland schreeuwt

    Jammer dat aan dat soort onzin indirect onze belastingcenten te pletter gaan:S

    I.pv. de wet zodanig aanpassen dat dit soort onzin per onmiddelijk als crimineel en misdadig kan worden aangepakt en afgestraft gaat hij z’n eigen geschilletje aankaarten. Zou een geldinzameling moeten komen om die 20.000 euries op tafel te knallen en de site zodanig aan te passen dat die slapende meute eens wakker wordt geschud.

    En als hij dan toch eindelijk eens bezig is een paar badzijden toe te voegen aan ons wetboek mag hij ook die misleidende sms betaaldiensten gaan aanpakken en die tieten, kutten en snollen op elke nederlandse zender op tv. Er zijn ook mensen die dan net thuis komen van hun werk en nog even iets anders zouden willen zien. Heb er geen moeite mee om gewoon op 1 kanaal keiharde porno te vertonen maar dan heb je tenminste nog de keuze.


    2 juni 2009 om 00:21

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!