McKinsey: De impact van internet op de globale economie

1 juni 2011, 02:30

McKinsey heeft onlangs een 70-pagina’s-tellend rapport “Internet matters: The Net’s sweeping impact on growth, jobs and prosperity” gepubliceerd waarin het de impact van het internet op de economie en samenleving onder de loep neemt. Het onderzoek is verricht in 13 landen die samen meer dan 70 procent van de omzet van de wereldeconomie voor hun rekening nemen. De internetpopulatie bedraagt momenteel twee miljard mensen, die samen 8 miljard dollar omzetten in e-commerce. In de afgelopen twee decennia is het internet van een netwerk voor onderzoekers uitgegroeid tot een dagelijkse relaties voor miljarden mensen. McKinsey stelt dat de introductie van het internet qua groei en impact te vergelijken is met die van elektriciteit.

De introductie van elektriciteit veranderde het complete landschap van steden (denk aan liften). Het internet verandert het globale landschap, het brengt de mensen over de hele wereld bij elkaar, de afstanden verdwijnen. De impact van internet op de economie strekt verder dan alleen de internet industrie. Het bedrijfsleven is door middel van het internet productiever geworden, er zijn nieuwe banen gecreëerd, de levensstandaard is omhoog gegaan en het internet heeft bijgedragen aan de groei van de economie als geheel.

Ondanks dat de impact van het internet op de economie duidelijk mag zijn, zijn er weinig tot geen studies geweest die deze waarde in cijfers kunnen uitdrukken. Dit gat wil het onderzoek van McKinsey opvullen.

Bijdrage van internet aan welvaart

Volgens het onderzoek draagt het internet aan 3.4 procent van het nationaal product bij in de onderzochte landen. Als internet consumptie en uitgaven een industrie zouden zijn, zou het aandeel groter zijn dan o.a. de landbouw en energie sector. In ontwikkelde landen ligt het percentage op 6 procent (o.a. Zweden, UK), in minder ontwikkelde landen onder de 4. Hier kan dus nog veel groei worden verwacht.

Het onderzoek wijst daarnaast uit dat het internet verantwoordelijk is voor 10 procent van de economische groei welvarende landen in de afgelopen 15 jaar. De laatste vijf jaar was dit zelfs 21 procent. Uit het onderzoek onder MKB bedrijven komt naar voren dat die bedrijven die actief zijn op internet twee keer zo snel groeiden als de bedrijven die niet actief zijn op internet. Ook creëerden die bedrijven twee keer zoveel banen.

Levensstandaard

Verder blijkt dat de volwassenheid van het internet een verband heeft met de levensstandaard. De mate van volwassenheid correleert met de groei van het nationaal product per hoofd van de bevolking. Een groei van het internet zoals die van de afgelopen 15 jaar zou zorgen voor een toename van 500 dollar per hoofd van de bevolking. De industriële revolutie deed 50 jaar over die toename.

Werkgelegenheid

Door de opkomst van internet zijn er bepaalde banen verloren gegaan. Een gedetailleerde analyse van de Franse economie laat echter zien dat hoewel door het internet 500.000 banen verloren zijn gegaan in de afgelopen 15 jaar, er meer dan 1.2 miljoen banen zijn bijgekomen. Dit cijfer wordt bevestigd door McKinsey’s Global SME Survey, waar uitkwam dat er 2.6 banen bijkwamen voor elke baan die wegviel.

Modernisering

Zoals al eerder voorbijkwam, is het niet alleen de internet industrie die profiteert van de opkomst van het internet. De studie van McKinsey laat zien dat 75 procent van de toegevoegde waarde van het internet voortkomt uit traditionele industrieën.

Gebruikers

Niet alleen het bruto nationaal product neemt toe, de waarde voor gebruikers ook. Dit varieert van 13 euro per maand in Duitsland tot 20 euro in UK. Op nationaal niveau komt dit neer op 7 miljard euro voor Frankrijk en 46 miljard euro in de VS.

Verschuivingen

Er zijn een aantal verschuivingen op internet gebied zichtbaar. De Verenigde Staten is nog steeds het belangrijkste land; 30 procent van de internet opbrengsten en 40 procent van de winst komt terecht in Amerikaanse handen. Frankrijk, Canada en Duitsland kennen een zeer hoge internetpenetratie. India en China zijn de sterkste groeiers. De groei van beide landen ligt boven de 20 procent.

Kritische succesfactoren

De meest kritische succesfactoren voor een sterk internet ecosysteem die uit het onderzoek van McKinsey naar voren komen, zijn allereerst human capital. Met name de VS maakt goed gebruik van talenten pools. De internetindustrie kan vrij gemakkelijk het juiste talent aantrekken. Een andere belangrijke factor is de toegang tot kapitaal. De VS, Israël en Zuid-Korea zijn erg sterk op dit gebied. De derde belangrijke factor is de ontwikkeling van de internet infrastructuur, wat de ruggengraat is van een succesvolle internetindustrie. Laatste factor is de aantrekkelijkheid van de markt. Hierbij gaat het om internettoegang, bescherming van uiteenlopende digitale rechten en veiligheid/beveiliging.

Stimuleren

Nu er meer kennis is met betrekking tot de bijdrage van internet aan de economie, is het interessant om te kijken hoe de internet industrie gestimuleerd kan worden. Natuurlijk zijn investeringen van belang. Landen die veel geld hebben geïnvesteerd in internet zien dit ook terug in het nationaal product. Daarbij is het van belang dat industrieel leiders internet hoog op de agenda zetten. Bedrijven zouden constant moeten kijken hoe het internet van waarde kan zijn voor hoe het bedrijf opereert. Zo kan het bedrijf gebruik maken van internet trends om zo de performance en productiviteit te verhogen. Daarnaast is het van belang alle stakeholders in de dialoog op internet te betrekken. Open discussies tussen de overheid en industrieel leiders zorgen voor een beter internet ecosysteem. Problemen als standaardisering van een digitale identiteit, en bescherming van intellectuele eigendom dienen uit de weg te worden geruimd. Net neutraliteit en de beschikbaarheid van talent gestimuleerd.

Methodiek

Het onderzoek is verricht in de G8 landen, Zweden en Zuid-Korea (vanwege hoge internetpenetratie) en Brazilië, China en India (groei-economieën). Het onderzoek is van kwantitatieve aard, er zijn o.a. 4800 kleine tot middelgrote ondernemingen onderzocht. Voor de volledige methodologie zie pagina VI in het rapport.

Download het rapport

Danny Oosterveer
Data-gedreven digital marketeer bij Datasexual

Data-gedreven digital marketeer. Resident bij Amdax en Woonduurzaam. Daarnaast vertel ik vaak als spreker over data-gedreven marketing. Auteur van het boek Data-bedreven marketing. Eén van de twee Groene Nerds.

Categorie
Tags

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!