Is er een markt voor online mediabureaus?

30 juli 2005, 07:43

Is er een markt voor online mediabureaus?Eind vorig jaar liep ik nog met plannen rond om een mediabureau te starten dat zich vooral zou moeten richten op online media. Traditionele mediabureaus begrepen immers niets van internet en de internetbureaus waren teveel op techniek en creatie gericht. Het aantal bureaus dat een goede online campagne kon bedenken en uitwerken was op een hand te tellen. En met de komst van STIR kon dit wel eens een interessante markt worden.

Er waren twee redenen waarom ik het uiteindelijk niet heb gedaan. Enerzijds schrok ik van de minimale marges die bureaus maakten op media-inkoop. Bureaus kunnen volgens mij alleen maar overleven als men het gehele proces van planning tot inkoop en facturering heeft geoptimaliseerd (het liefts geautomatiseerd) en men grootschalig kan inkopen. Voor online media zijn deze marges onvoldoende om een goed advies te kunnen geven. Je komt in dat geval niet veel verder dan een rondje banners op de grote portals (zoals de traditionele bureaus dat gewend zijn te doen voor radio, tv en print). Een tweede reden waarom ik het niet heb gedaan is dat mijn passie toch vooral uitging naar de ontwikkelingen van Internet 2.0 (o.a. weblogs en rss).

Ik heb destijds een beknopte marktanalyse opgesteld waarin ik de markt beschreef zoals ik die toen zag (medio zomer 2004). Omdat ik het toch niet meer gebruik heb ik besloten om het maar in zijn geheel op Marketingfacts te plaatsen. Wellicht kan iemand anders er nog iets mee of zijn er lezers die het interessant vinden om hierover van gedachten te wisselen.

Wat verstaan we onder een (online) mediabureau?

Bedrijven en instellingen gebruiken reclame voor het aanprijzen van hun producten en diensten. Reclame is een onderdeel van de communicatiemix, die weer een onderdeel vormt van de marketing. In de mediamarkt onderscheiden we de volgende spelers:

Spelers op mediamarkt

Vroeger behoorden mediastrategie en ?planning altijd tot de competenties van het reclamebureau. Sinds de opkomst van de mediabureaus zijn strategie en ?planning echter steeds meer zelfstandige disciplines geworden die in voorkomende gevallen worden uitgevoerd door resp. adverteerder, reclame-bureau of mediabureau.

Inmiddels al weer ruim een jaar geleden heeft Intomart GfK een studie verricht naar de mening van de adverteerder over mediastrategie en -planning. Hieruit blijkt dat 43 procent van de 352 ondervraagde adverteerders mediaplanning voor eigen rekening neemt, 41 procent een mediabureau inschakelt en slechts 12% dit laat uitvoeren door het reclamebureau. Wel bestaat er een duidelijk verschil tussen branches waarbij vooral de FMCG-branche afwijkt van het gemiddelde.

Verantwoordelijkheid voor mediaplanning

Verantwoordelijkheid voor titelkeuze

Bij de opkomst van de mediabureaus stond initieel de inkoopfunctie centraal. De laatste jaren is het takenpakket echter uitgebreid waarbij we de volgende onderdelen onderscheiden:

Onderdelen van de media-adviesfunctie

Vertalen we dit naar de activiteiten van een online mediabureau dan richten deze onderdelen zich op de volgende online middelen:

– webvertising

– search engine marketing

– e-mail marketing

– viral marketing

– affiliate marketing

– community marketing

– etc.

Op basis van de communicatiedoelstellingen wordt een mediastrategie uitgewerkt waarbij aandacht voor (i) integratie met offline media en (ii) inzet van online middelen. Na de strategie volgt planning, inkoop & executie en analyse & rapportage. Een online mediabureau beschikt over de instrumenten en data om deze activiteiten optimaal uit te voeren.

Wat zijn de belangrijkste spelers op de (online) mediamarkt?

De belangrijkste mediabureaus in Nederland zijn Mediaedge:cia, OMD, Kobalt Media, Initiative Media en Universal Media. Waren deze bureaus oorspronkelijk gericht op tradionele media (zoals tv, radio en print), de laatste jaren zien we dat deze bureaus zich steeds meer begeven op het gebied van nieuwe media (internet).

Top-12 mediabureaus in Nederland in 2001

Echte online mediabureaus zijn er niet of nauwelijks. In Nederand zien we eind jaren negentig wel een aantal iniatieven die tijdens de internet-hype redelijk succesvol waren. Voorbeelden zijn AdValue (tegenwoordig Reddion), The Media Difference (bestaat niet meer) en Medialand.nl. Daarnaast zien we dat de verschillende internetbureaus (in medialandschap te vergelijken met reclame- of adviesbureaus), taken van een mediabureau (deels) zelf uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn Bone, RedUrban, Tribal DDB en Qi.

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen in de online mediamarkt?

Toename uitgaven online media

In tegenstelling tot de totale mediamarkt die in 2003 4% inleverde, zag internet de advertentie-omzet in 2003 flink stijgen. IAB becijferde een groei van 25% in 2003 wat het totale netto budget op ? 39,7 miljoen bracht. Ten opzichte van alle mediabestedingen heeft internet hiermee nog steeds een bescheiden aandeel van 0,9%. Daarbij moet overigens worden opgemerkt dat het gerapporteerde bedrag van IAB slechts een beperkt deel is van de totale omzet. IAB en BBC verzamelen de cijfers van slechts dertien exploitanten die gezamenlijk 200 sites vertegenwoordigen. Mediabureau Carat schat in haar Mediafeitenboekje dat de daadwerkelijke omzet in 2003 wel eens op ? 80 miljoen zou kunnen liggen. Hoe het ook zij, duidelijk is dat er een toename is te zien in de uitgaven voor online media en dat de verwachting is dat deze binnen enkele jaren op het niveau van offline media als print en radio zullen liggen.

Zie voor meest recente cijfers: Q3 2004 Q4 2004 Q1 2005.

Marges online media-inkoop onder druk

Net als bij offline media, geldt ook voor de online media dat veel exploitanten werken met een bureaukorting van 15%. Was deze bureaukorting tot voor kort de belangrijkste inkomstenbron voor mediabureaus, steeds meer exploitanten (en adverteerders) werken inmiddels niet meer met deze 15%-regeling waardoor er grote druk is ontstaan op de marges voor media-inkoop. Inkomsten worden steeds meer gerealiseerd door (i) kosten voor mediastrategie en planning door te belasten aan adverteerder of (ii) inkoopvoordeel te realiseren middels schaalvergroting.

Acceptatie van online bereiksmeting

Tot voor kort was online media-advies vooral gebaseerd op buikgevoel. En alhoewel men het advies wel probeerde te onderbouwen met feiten en cijfers, plaatste menig adverteerder vraagtekens bij de betrouwbaarheid hiervan. Dit najaar (was gepland voor eind 2004; is inmiddels half 2005) is er voor het eerst een breed gedragen online bereiksmeting beschikbaar (STIR) en mogen we nieuwe iniatieven verwachten van bestaande onderzoekbureaus (Multiscope, ComScore).

Op basis van de online bereikcijfers zal voor het eerst een mediastrategie en -planning kunnen worden gemaakt die vergelijkbaar zijn met de offline mediastrategie en ?planning (en dus zal worden geaccepteerd/begrepen door adverteerders).

Advertentiemiddelen en -modellen

Naast de eerder genoemde advertentiemiddelen (webvertising, search engine marketing, e-mail marketing, viral marketing, affiliate marketing en community marketing) zien we het laatste jaar een aantal ontwikkelingen in de markt die op korte termijn zullen leiden tot nieuwe mogelijkheden. Denk daarbij aan:

– weblogs & RSS

– rich media advertenties (o.a. online tv-commercials)

– advergaming

– interactieve televisie

– mobiele platformen (GPRS, UMTS)

Belangrijke drivers voor deze nieuwe mogelijkheden zijn breedband en WiFi (draadloos internet).

Ook op het gebied van advertentiemodellen zullen een aantal nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. Tot voor kort werd afgerekend op basis van impressies (CPM of cost-per-mille), kliks (CPC of cost-per-click) en lead/sale (CPA of cost-per-action). Alhoewel exploitanten eigenlijk alleen CPM- of CPC-mogelijkheden aanbieden, eisen steeds meer adverteerders dat ze alleen willen betalen voor behaalde resultaten oftewel het CPA-model. Cross-media onderzoeken (zoals Amicon-case) tonen echter aan dat online adverteren niet alleen een direkt effect heeft maar ook een indirekt effect (door toename naamsbekendheid, imago en voorkeurspositie). Samen met de online bereikcijfers zullen deze cross-media onderzoeksresultaten leiden tot nieuwe advertentiemodellen die vergelijkbaar zullen zijn met de modellen die we kennen bij de offline media (OTS, GRP, etc).

Kansen en bedreigingen voor internetbureaus

Alhoewel we al jaren op internet adverteren staat de online mediamarkt nog in de kinderschoenen. Persoonlijk zie ik de afgelopen jaren dan ook als een groot experiment. Alle advertentiemiddelen en -modellen zijn inmiddels getest en gewogen. De markt is echter wel volwassen aan het worden en de bewezen middelen en modellen zullen in de toekomst dan ook grootschalig worden ingezet. De eerste resultaten daarvan zullen we eind dit jaar zien als de balans wordt opgemaakt van de mediabestedingen.

De meeste internetbureaus zijn kleine spelers in de online mediamarkt maar hebben wel de kennis en het netwerk (bestaande klanten) om uit te groeien tot een speler van formaat. Het enige dat ontbreekt zijn vaak capaciteit en middelen (tools en data). Omdat de markt nog in de kinderschoenen staat betekent nu instappen echter een relatief kleine investering. Naarmate de online mediamarkt de komende jaren zal groeien zullen de investeringen toenemen en wellicht zelfs onaanvaardbaar zijn.

Traditionele mediabureaus (als Mediaedge:cia, OMD, Kobalt Media, Initiative Media en Universal Media) en online bureaus (als Bone, Reddion, RedUrban en Tribal DDB) zullen zeker in de online mediamarkt stappen.

Van de traditionele mediabureaus is inmiddels bekend dat ze de kennis niet hebben en vooralsnog te weinig willen investeren om deze kennis in te kopen. Zodra de markt echter interessant genoeg is zullen deze bureaus zeker investeren of samenwerkingen zoeken met online bureaus die zich inmiddels gespecialiseerd hebben. Een goed voorbeeld is de samenwerking tussen Media Iniative en Reddion (zie onderstaande vacature).

Vacature voor Media Director Initiative Online (Bron: Adformatie, 15 juli 2004)

Als een traditioneel mediabureau eenmaal de rol van online mediabureau kan invullen, zullen steeds meer adverteerders het online adverteren uit besteden aan de bureaus die nu reeds verantwoordelijk zijn voor hun offline advertenties. Zo is bijvoorbeeld ABN AMRO nu al verplicht om online advertenties via hun vaste mediabureau Kobalt Media te laten verlopen.

De meeste kans maken m.i. de online bureaus die zich nu reeds hebben gespecialiseerd in online advertising. Van Bone is bekend dat zij geen voorstander zijn van het scheiden van media-inkoop en concept & design. Hun visie is dat het plaatsen van online advertenties zeer specifiek is en niet kan worden losgekoppeld van concept & design van de website (en landings-pagina?s). Bone timmert flink aan de weg om het bureau te worden voor online adverteren en kan daardoor dus ook voldoende schaalgrootte bereiken om tegenwicht te bieden aan traditionele bureaus. Daar waar Bone komt vanuit de concept & creatie, komt Reddion vanuit de media-inkoop. Reddion heeft, met name in de AdValue-periode, flink geinvesteerd in tools om op efficiente wijze online media in te kopen en online campagnes te meten en rapporteren. Het zal met minimale aanpassingen voorbereid zijn op de nieuwste ontwikkelingen in de markt (o.a. online bereikcijfers). Reddion is dan ook een interessante partner voor traditionele bureaus en is het dan ook niet vreemd dat bureaus als Media Initiative inmiddels samenwerking heeft gezocht. Van de overige online bureaus als RedUrban, Tribul DDB en Qi is minder bekend (van Qi is inmiddels bekend dat ze samenwerken met Kobalt). Zeker is wel dat deze bureaus inmiddels werken aan een positie in de veranderende online mediamarkt.

Risico van bovenstaande ontwikkelingen is dat op korte termijn kleine internetbureaus geen rol van betekenis meer spelen als het gaat om online mediacampagnes. In het gunstigste geval mogen deze bureaus bij gebrek aan capaciteit bij andere bureaus het materiaal ontwikkelen voor een online campagne. De strategie en planning zal echter worden uitbesteed aan de traditionele bureaus of gespecialiseerde online bureaus.

Is er een markt voor online mediabureaus?

Zonder in details te treden, was mijn idee destijds om een online mediabureau te starten dat zich volledig zou richten op de specifieke activiteiten van een online mediabureau. Het nieuwe bureau zou een schakel moeten vormen tussen offline mediabureau(s) en internetbureaus. Met beide zou een strategische samenwerking moeten worden gezocht. Enerzijds om voor bestaande klanten als onderaannemer invulling te kunnen geven aan behoefte voor ontwikkeling van online (en/of geintegreerde) mediacampagnes. Anderzijds zou het nieuwe bureau zelfstandig nieuwe klanten benaderen om online (en/of geintegreerde) mediacampagnes te kunnen uitvoeren.

De definitieve stap is nooit gezet omdat er andere interessante mogelijkheden voorbij kwamen (waar ik vooralsnog geen spijt van heb), maar het is wel eens aardig om terug te kijken naar wat je nu al weer bijna een jaar geleden op papier hebt gezet. En alhoewel er hier en daar wel wat ontwikkelingen zijn geweest (denk aan samenwerking tussen Qi en Kobalt, de start van vele nieuwe bureaus als fris idee), is er mijn inziens nog steeds ruimte voor een goed online mediabureau.

Lees ook:

Den Boon en Neijens, Media & Reclame, 2003

Carat, Mediafeitenboekje, 2004

Marco Derksen
Partner bij Upstream

Oprichter/partner Upstream, Marketingfacts, Arnhem Direct, SportNext, TravelNext, RvT VPRO, Bestuur Luxor Live, social business, onderwijs, fotografie en vader!

Categorie
Tags

13 Reacties

  alexstil

  leuke analyse marco. Moeten we zeker een keer over discusseren. 😉 Denk dat de titel online mediabureau te krap en al verouderd is ook gegeven je eigen omschrijving. De behoefte van de adverteerders waar wij mee werken gaat veel verder dan je omschrijving van de dienstverlening van een online mediabureau. Een van de redenen waarom wij onze dienstverlening breder is. (ook e-mail – e-CRM database marketing etc). Het gaat dus veel verder dan plannen en inkopen dat is juist waar alle traditionele bureau’s met een online tak wat mij betreft ook echt de plank misslaan, hun dienstverlening is te krap (avies /plannen inkopen) en geeft niet echt antwoord op de echte probleem/doelstelling van de klant. Is heel erg 1 richting push communicatie (advertsing) Twee richting communicatie, relatie onderhouden /uitbouwen en activeren zijn zaken die niet passen in hun gedachtengoed/businessmodel.


  30 juli 2005 om 09:12
  media

  Alex, ben het zeker met je eens dat de klant breder moet worden bediend, vraag is alleen of je dat kunt doen met bestaande bureaus die onvoldoende kennis van zaken hebben op gebied van online mediaplanning of dat je naast een aantal andere bureaus ook een gespecialiseerd online mediabureau moet inschakelen. Gezien de complexiteit van online media denk ik dus dat er wel degelijk ruimte is voor een gespecialiseerd online media bureau.

  Een dergelijk bureau zou op termijn best opgenomen kunnen worden in een traditioneel bureau maar ik heb twijfels of dat nu al gaat lukken. Andere mentaliteit en andere budgetten zullen er toe leiden dat het onvoldoende aandacht krijgt.


  30 juli 2005 om 09:18
  Paul

  Interessant! Ben vooral benieuwd hoe de bureaus hier in staan? Laat de reacties van deze kant maar komen 🙂


  30 juli 2005 om 09:41
  Anders

  Eerst even over de achterstand van de traditionele mediabureaus. Het is als internetcrack makkelijk en leuk om te zeggen dat de oude media is vastgeroest. Maar zeiden we dat ook niet van de Telegraaf? En heeft die met Speurders inmiddels niet bewezen dat een achterstand binnen no time kan worden ingelopen? Haal de goede mensen binnen en voila: je loopt weer voorop. Datzelfde geldt natuurlijk voor de oude mediabureaus. Op het moment dat de internetmarkt echt interessant begint te worden, zijn ze snel weer bij. Tenminste, als ze de goede mensen binnenhalen en niet gaan zitten thuisdokteren.

  Bedenk dat de klanten gewoon dezelfde zijn: de mediabureaus hebben de contacten en een flink deel van de business dus al in huis, en daarop kunnen ze eenvoudig verder bouwen.

  Wat betreft de ruimte voor een online mediabureau is het denk ik van belang om te beseffen dat er in de offline wereld offline in de afgelopen decennia een redelijk beeld is ontstaan van de rol van marcom-bureaus, reclamebureaus en mediabureaus in de klantcommunicatie. Het bruist van de creatie, maar de mogelijkheden en de plus- en minpunten van print, tv, radio, dm, instore marketing etc zijn zo ondertussen wel bekend. Dit in tegenstelling tot online, waar alles nog een totale chaos is en iedereen van de ene maalstroom in de andere wordt gezogen. De bedrijven op internet zitten nog volop te knutselen en dat zal ook nog wel even duren. Er komen nog zoveel invloedrijke zaken aan die nog volstrekt onontgonnen terrein zijn (location based marketing, Voip, media on demand, digitaal papier, micropayments, omvorming van mobieltjes naar super-PDA’s om maar een paar voorbeelden te noemen) dat het de komende decennia nog een volstrekte wanorde zal zijn. Je hebt in die markt – nu en in de toekomst – over de gehele linie allerhande bureaus. “Keiharde” IT-bureaus, website bouwers, interactieve marketingbureaus, online reclamebureaus… het is één grote brei.

  Belangrijk aspect van die brei is dat er weinig “professionalisme” is. De internetwereld is een grote hobbyzolder waar iedereen maar raak klust, uitprobeert, ondekt en speelt. Van orde is nauwelijks sprake. Dit bovenstaande klinkt als harde kritiek op de internetwereld, maar ze moet dat niet worden opgevat. De ontwikkelingen gaan zo enorm snel dat de stofwolken alleen maar groter worden. Het heeft dan geen zin om je boeltje af te stoffen en op te poetsen: morgen ligt het weer helemaal onder het stof. Gewoon doorknutselen dus. Elk bureau zijn eigen CMS, elk bureau zijn eigen e-mailoplossing etc. Hoezo externe professionals inschakelen, gewoon lekker zelf oplossen. (…)


  30 juli 2005 om 13:15
  H. van der Mey

  Prima stuk Marco. En ja, er is absoluut markt voor online media bureaus. Een bureau wat geen kaders kent. Een MediaPowerHouse. Alles onder één dak. Dan is de vraag ‘ waarom zoveel goede online-initiatieven stuk lopen terwijl de techniek het allemaal toelaat?’ ook opgelost!


  30 juli 2005 om 16:25
  at

  Marco, goed stuk en je zal begrijpen dat je aan deze kant op applaus kan rekeken maar ik heb wel grote moeite met het begrip mediabureau. De meeste mediabureaus dienen vooral hun eigenbelang. Bovendien, zoals eerder ook Anders en KC memoreren kan je on-line niet los zien van een totale strategie. Je zal de adverteerder op een andere manier moeten benaderen. Op facultatieve wijze waarbij het advies (marcom strategie) en uitvoering (mediabureau) gesplitst worden. Dan pas zal het advies een medianeutraal uitgangspunt kennen en leert de adverteerder zelf nadenken. Ook marcom is geen abstract begrip, zoveel merken zoveel marcom. Nog een belangrijk punt, vanuit crossmediaal denken een online mediabureau starten betekend dat je over heel veel (cross) mediaexpertise moet beschikken. Een voorwaarde om ook internet maximaal te benutten. Kerncompetentie bestaat bij de gratie van universeel denken.


  31 juli 2005 om 05:58
  David

  Ben het met Alex eens dat de term mediabureau de lading niet dekt. Indien we alle bureau’s bekijken die het goed doen zien we dat deze bijna allemaal een veel bredere dienstverlening hanteren dan alleen media advies. De directe relatie tussen strategie, creatie en resultaat is op internet dan ook veel directer zichtbaar dan andere mediumtypen. Indien je dus goede resultaten wilt behalen moet je op alle onderdelen invloed kunnen uitoefenen. Een goed media advies met slechte creatie is al snel geen goed media advies meer.

  Het werken met traditionele reclamebureaus voor online creatie is te vaak nog een drama omdat het financieel niet interessant genoeg voor ze is en het ze meestal aan kennis ontbreekt om iets anders dan een strakke banner of een leuk viraal filmpje te maken.

  Ik denk dat de kansen liggen bij de online marketingbureaus, die advies geven op alle facetten en zo grip houden op het totaal resultaat. We zien nu al langzamerhand dat een aantal van deze bureaus die de interactieve media als basis hebben (en dus ook begrijpen) zich nu ook bewegen richting andere mediumtypen. Dit zijn de bureaus waar de gevestigde orde zich volgens mij het meeste zorgen om moet maken


  31 juli 2005 om 09:21
  media

  Duidelijk, de meerderheid is het er over eens dat de term mediabureau niet de lading dekt. Ben wel benieuwd hoe je een dergelijk bureau (of afdeling) dan wel zou willen noemen.

  Artikel begint overigens al een aardig hoofdstuk te worden!


  31 juli 2005 om 16:36
  alexstil

  Marco, leuk lijstje van de bureau tribune. Grappig dat wij en .bone er ook in staan aangezien wij helemaal geen “traditionele” media doen. Ben benieuwd wat de vraagstelling is geweest.


  1 augustus 2005 om 04:43
  M Brandon

  Beste Marco,

  Ik ben zelf ook bezig met een onderzoek naar de online markt. Ik zag in jou onderzoek een interessante tabel staan over de grootste spelers op de online markt. Ik vroeg me af of je deze kan updaten naar de situatie in 2007 of me misschien een tip kan geven waar ik dergelijke informatie vandaan kan halen.

  Alvast bedankt!


  25 april 2007 om 07:28
  Joost

  Leuk om te lezen, 2 jaar na dato. Een boel scherpe voorspellingen, waarvan een groot deel inderdaad bewaarheid zijn.


  28 augustus 2007 om 10:05
  Paulo Lopes

  @marco mooie analyse destijds!!Een update zou inderdaad wel interessant zijn


  12 november 2007 om 14:22

Marketingfacts. Elke dag vers. Mis niks!